Hurdal, Skrukkelia
650 000,-
Usjenert beliggende tomt på 1445 m2 | Nærhet til flotte turområder og Hurdal Skisenter | Skap din egen drømmehytte!

VISNING:

Visning etter avtale med megler

 • Prisantydning: 650 000,-
 • Omkostninger: 27 519,-
 • Totalpris: 677 519,-
Beregnet totalkostnad:
650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 27 519,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 677 519,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type: Hyttetomt
 • Eierform: Selveier
 • Primærrom: 0 m²
 • Antall rom: 1
 • Gårdsnummer: 39
 • Bruksnummer: 67
 • Finnkode: 251296416
 • Sist endret: 29.11.22 12:46

 

Beskrivelse

Velkommen til Soltomta! Tomten er romslig på ca. 1.445 kvm, og har en flott og usjenert beliggenhet i Skukkelia, i Hurdal kommune. Området kan by på flotte turområder året rundt, og samtidig nærhet til offentlig transport og gode servicetilbud.

På vinterstid kan man bl.a. benytte seg av skiløyper ca. 2 km fra tomten, i tillegg til Hurdal Skisenter som ligger i underkant av 30 min kjøring fra eiendommen. På sommerstid er det bademuligheter i Skrukkeliasjøen og ved Hurdalselven, i tillegg til fiskevann og padlemuligheter ellers i kommunen. Nærmeste busstopp ligger i ca. 5 min kjøretur fra tomten. Dagligvarebutikker i nærheten, i Hurdal sentrum.

Kommuneplanen gir adgang til å oppføre ny fritidseiendom med bruksareal inntil 200 kvm/maks 25% BYA inkludert uthus. Her kan man skape sin egen drømmehytte!

Beliggenhet

Tomten har en flott og usjenert beliggenhet i Skrukkelia, i Hurdal kommune. Området byr på flotte turområder på sommer som vinter. I tillegg nærhet til offentlig transport og servicetilbud i nærliggende områder.

På vinterstid kan man bl.a. benytte seg av skiløyper ca. 2 km fra tomten, i tillegg til Hurdal Skisenter som ligger i underkant av 30 min kjøring fra eiendommen. På sommerstid er det bademuligheter i Skrukkeliasjøen og ved Hurdalselven, i tillegg til fiskevann og padlemuligheter ellers i kommunen. Nærmeste busstopp ligger i ca. 5 min kjøretur fra tomten. Dagligvarebutikker i nærheten, i Hurdal. Se vedlagt nabolagsprofil for mer informasjon.

Formuesverdi

Det foreligger ikke formuesverdi for eiendommen per d.d.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). For næringseiendom gjelder andre regler. For utfyllende informasjon om regelverket og unntak vises til skattelovens § 4-10 og Skatteetaten.

Adkomst

Det er ikke adkomst til tomten med bil, men det er mulig å parkere på grunneier sin tomt, ca. 80 meter fra tomten. Ønskes vei inn til tomten gjøres dette i samarbeid med grunneier. Selger skal sitte på godkjente planer for dette. Dette må bekostes av ny eier og gjøres i samarbeid med grunneier av 39/18. Megler har kontaktinformasjon til grunneier.

Tomt

Areal: 1 445 kvm, Eierform: Eiet tomt

Regulering

Eiendommen er uregulert. Eiendommen er avsatt til fritidsbebyggelse, nåværende etter Kommuneplanens arealdel 2018 - 2040. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

I kommuneplanen for Hurdal 2018 - 2040 står det bl.a. følgende. Kommuneplanen følger vedlagt i salgsoppgaven.
1.2.
I nåværende områder for bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse kan det tillates oppført 1 hytte/fritidsbolig uten at denne inngår i en reguleringsplan. Dette forutsettes at de rammer som er gitt for ny fritidsbebyggelse i de generelle bestemmelsene følges, at eventuelle teknisk infrastruktur er eller vil bli godkjent av kommunen, og at eiendommen har en godkjent avkjøring til parkeringsplass fra offentlig veg.
1.9.
Innenfor nåværende område for bebyggelse og anlegg, fritidsbebyggelse som ikke inngår i reguleringsplan tillates oppført ny fritidsbebyggelse med bruksareal inntil 200m2/maks 25 % BYA inkludert uthus. Innenfor områder som ligger innenfor vedtatt reguleringsplan med reguleringsbestemmelser, er det disse som er styrende for utnyttelse.
1.11.
1. Det er ikke tillatt å ha innlagt vann i fritidsbebyggelse uten godkjent avløpsløsning.
2. Vann og avløpsløsninger skal planlegges gjennom en helhetlig plan for de enkelte
byggeområder før det gis utslippstillatelser, jf. Forurensningsloven § 11, 4. ledd.
3. Det er tilknytningsplikt for fritidsbebyggelse til offentlig vann- og avløpsnett, jf. Pbl § 27-1 og § 27-2.
4. Avløpsfrie toalettløsninger er tillatt for fritidsboliger.
5. Utslipp er søknadspliktig og blir behandlet etter gjeldene lokal forskrift for VA.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 19 51 35 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Utvendige arealangivelser er hentet fra matrikkelrapporten. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre undersøkelser av kjøpers egenkapital og eventuelt andre forhold knyttet til kjøper. Den delen av kjøpesummen som er egenkapital skal innbetales fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Pantet følger av "Lov om pant" og skal ikke tinglyses.

Adresse og matrikkel

Skrukkelia, 2090, Hurdal, Gnr. 39 bnr. 67 i Hurdal kommune

Eiendommen har ingen adresse. Bruksnavn: Soltomta.

Oppdragsnummer

71-22-0008

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det kommuneplan med kart, grunnkart og oversiktskart. tilstandsrapport. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Schala & Partners Kalbakken sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.

MELD DEG PA VISNING
Det er ikke satt opp annonsert visning. Dette gjores etter avtale med megler.
SALGSOPPGAVE
BUDVARSEL
BE OM SALGSSUM
TAKK!
Du blir varslet på e-post, i appen på mobil og her på Schala.