Eidsvoll, Gamle Gullverksvegen 14
3 650 000,-
4 boligtomter i etablert boligområde | Flott utsikt | Kort vei til Eidsvoll sentrum

VISNING:

Visning etter avtale med megler

  • Prisantydning: 3 650 000,-
  • Omkostninger: 92 499,-
  • Totalpris: 3 742 499,-
  • Ligningsverdi: 180 000,-
Beregnet totalkostnad:
3 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,-)) -------------------------------------------------------- 92 499,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 742 499,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
  • Type: Boligtomt
  • Primærrom: 0 m²
  • Gårdsnummer: 18
  • Bruksnummer: 155
  • Finnkode: 143583226
  • Sist endret: 15.08.19 08:50

 

Beskrivelse

Boligtomter på hhv. 1.632, 859, 901 og 788 kvm i skrående terreng. Tomtene ligger i et veletablert boligområde og er ca. 3 km fra Eidsvoll sentrum. Området er omgitt av fin natur og har flere gode turområder. Det er lysløype rett ved, så her kan du spenne på deg ski og gå rett ut i løypa! Fra tomtene er det også en flott utsikt mot Varingskollen i Nittedal.

På tomtene tillates oppføring av eneboliger og/eller tomannsboliger med en utnyttelsesgrad på 25%.

Beliggenhet

Tomten ligger i et etablert boligområdet med umiddelbar nærhet til naturen. Området er barnevennlig og ligger øst for Sundet i Eidsvoll kommune. Fra tomten er det kort avstand til flere skoler. I nærområdet finnes Vilberg barneskole, Vilberg ungdomsskole og Eidsvoll videregående skole. Det finnes også barnehager i nærliggende områder, både kommunal og private barnehager.

Flotte lysløyper finner du på Finkollen. Innover marka ligger også Fløyta, et lite badevann. Ellers er det kort vei til Hurdalssjøen.

Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Kiwi, Rema 1000 og Coop. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Eidsvoll sentrum et godt og variert utvalg både på AMFI Eidsvoll og Sundet.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss fra Lilleborg (Buss 442, 470 og 3731).

Felleskostnader

dfd

Tomt

Tomtene faller ned mot vei. Tomten er bevokst med frodig og til dels høy
vegetasjon,

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 180 000 pr. 31.12.17 Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.17 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Det vil bli skiltet med Schala & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen er i hovedsak regulert til arealformålet: Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse. Deler av eiendom er regulert til arealformålet: Kjøreveg og annen veggrunn - grøntareal. etter bestemmelsene i reguleringsplan "Finnkolltoppen", datert 12.04.2018.

Reguleringsbestemmelser for oppføring av bolig:
4.1 Utnyttelsesgrad
For feltene gjelder maks. %-BYA = 25 %.

4.2 Bebyggelse
Det tillates oppført eneboliger og/eller tomannsboliger.

4.3 Byggehøyder
Det tillates oppført boliger i tre etasjer. For bebyggelse med pulttak eller flatt tak er høyeste tillatte gesims/møne 9,5 m.
For bebyggelse med saltak er høyeste tillatte mønehøyde 9,5 m, gesimshøyde skal ikke være høyere enn 7,5 m.

4.4 Parkeringskrav
Det skal avsettes og opparbeides maks. 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Parkeringsplassen kan opparbeides ved hver boenhet eller i en felles parkeringsplass. Minst 1,0 av plassene skal være i carport/garasje.

Carport / garasjer, bakkeparkering og frittstående boder kan oppføres utenfor regulerte byggegrenser, og inntil 1m fra formålsgrense, ved plassering parallelt med veg. Med åpning mot veg skal det være minimum 5m til formålsgrense. Det skal legges til rette for å kunne snu på egen eiendom.

4.5 Sykkelparkering
Det skal opparbeides min. 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Arealet skal avsettes ved bolig eller i felles parkeringsplass.

4.6 Renovasjon
Det er ikke krav om felles renovasjon. men renovasjonspunkt for boligene må maksimalt plasseres 8m fra kjørbar veg.

4.7 Uteoppholdsareal
Eneboliger skal ha 300 kvm uteoppholdareal, tomannsboliger skal ha 150 kvm uteoppholdsareal pr boenhet.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: jh@schalapartners.no eller SMS: 91 65 19 02 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud ermottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller medliknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G.

Meglers vederlag

Om meglers vederlag er det avtalt % av salgssummen . I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 5.490,-, tilrettelegging kr ,-, internettannonsering kr. 14.990,-. For visninger er det avtalt kr. 2.500,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

SALGSOPPGAVE
BUDVARSEL
BE OM SALGSSUM
TAKK!
Du blir varslet på e-post, i appen på mobil og her på Schala.